Saturday 8 November 2014

நமது BSNLEU - AIC-யில் மகளீர் கன்வென்சன்...

அருமைத் தோழர்களே ! கொல்கொத்தாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நமது BSNLEU அகில இந்திய மாநாட்டில் நடைபெற்ற மகளீர் கன்வென்சன் காட்சியின் ஒரு பகுதி...

BSNLEU 7வது அகில இந்திய மாநாட்டில் நூல் வெளியிடும் காட்சி 

No comments: